תקנון אתר שיוולקס

תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
הקדמה
אתר "שיוולקס" )להלן: "האתר"( הינו אתר המשתמש כאתר ייצוגי עבור חברת שיוולקס )להלן: "החברה"( והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה א ו אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
כל משתמש ו/או המבצע פעולה באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעילו ו/או מי מטעמם.
אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן קניה באתר משמעה, הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון.
כותרות התק נון נקבעו לצרכי נוכחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.
החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין או בעקיפין כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
במקרה של סתירה ו/או דו משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.
מדיניות שירותים ומחירים
• רוכש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פרטי לאחר שהתרשם ממנו ומחיריו.
• רוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכל ולשנות כמויות.
• בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ושליחתה לחברה.
• קבלת ההזמנה מאת הרוכש תהווה הצעה של הר וכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל ע"י החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המוצרים לכתובת הרוכש, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.
• במקרה שנמצא כי המוצרים שהוזמנו ע"י הרוכש אינם זמינים במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות שיחת טלפונית )ע"פ החלטת החברה(, כי המוצרים אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו חזרה, ע"פ בחירת הרוכש.
תנאי הרכישה באתר

הזמנתו של רוכש תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1 .התקבל אישור החברה לכתובת הדוא"ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה ותשלח
לכתובת שהזין בטופס הזמנתו.
2 .ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
3 .המוצרים שהוזמנו קיימים במלאי.
4 .הכתובת אליה התקבלה אספקת המוצרים נמצאת ברשימת אזורי החלוקה.
5 .הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ -18 שנים, הוא אינו פסול דין ובעת קבלת
המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
בעת ביצוע ההזמנה באתר, יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ./שם פרטי ושם
משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.

אישור הזמנה באתר
במידה והזמנתך תקינה יישלח אליך דוא“ל ובו אישור על ההזמנה ומספר הזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הקניה באתר.
תשלום
ברכישת מוצרים האתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה ע"י החברה.
המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכתב את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש באמצעות הדוא"ל את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרך אי כיבוד החיוב, תהיה החברה ראשית לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או שיחת טלפונית.
משלוחים והחזרות

קיימות שתי אפשרויות לקבלת הזמנתך:
1 .ניתן לאסוף את הזמנתך ישי רות מהחנות.
2 .במשלוח לכתובת המבוקשת בתוספת דמי משלוח – בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר, יחוייב הרוכש בדמי משלוח בסכום התלוי ב מקום המשלוח. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

זמני אספקת המוצרים
• באיסוף עצמי: בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (בשעות הפעילות).
• במשלוח לכתובת המבוקשת בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה אודות אישור הזמנה שבוצעה. ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כוח עליון" כהגדרתו להלן.
• המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין ע"י מקבל ההזמנה.
• במקרה והר ןכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במקרה כזה יחוייב הרוכש בדמי משלוח נוספים ע"פ התעריפים הנהוגים בחברה, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בנושא זה.
• לצורך מתן שירות יעיל, מהיר ואמין התקשרה החברה עם חברת דואר ישראל בע"מ אשר תבצע את השליחות עבורה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אזורי שילוח
ניתן לבצע הזמנה באתר לכל חלקי הארץ, במקרה שבו הכתובת המבוקשת למשלוח אינה מצויה באזורי השירות של חברת השילוח, אנחנו נשלח את הזמנתכם באמצעות דואר ישראל ולפיכך במקרה זה, מועד אספקת ההזמנה בכפוף ללוחות הזמנים של חברת דואר ישראל. ניתן גם לשלוח פריטים מחוץ לשטחי ישראל.
לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
מדיניות החזרה/החלפה
באם המוצר לא היה בשימוש ובאריזתו המקורית )סגורה(, ניתן להחזירו ולקבל החזר כספי בצירוף חשבונית, עד שבועיים מתאריך הרכישה על פי חוק. על מנת לבצע החזרה או החלפה יש להגיע עם המוצר ואישור ההזמנה לחנות ולקבל זיכוי כספי או מוצר חלופי – לבחירתך. הזיכוי הכספי יוחזר לאותו אמצעי תשלום בו השתמשת בעת ביצוע ההזמנה.
ביטול עסקה
• הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א 1981 .
• ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות שיחת טלפון בלבד.
• ביטול העסקה ע“י הרוכש כפוף לכך שהרוכש יחזיר את המוצרים באריזתם המקורית, שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מן וסוג שהוא .
• החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה באם נפלה בהצעה טעות קולמוס ו/או טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר, במקרה שח מניעה בשל כוח עליון, המונע להמשיך את המכירה. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונה בטלפון.
• באם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי רשאית הולה לבטל את המכירה או השירות ולהציע מוצר חלופי שווה ערך. במקרה של ביטול עסקה בגין סעיף זה לא יטיל אחריות ו החברה לא ת ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות.
• במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פעם או אי התאמה, תהיה החברה זכאית לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר ההזמנה או 100 ₪ לפני הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה ראש ית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
במקרה והמ וצר הגיע ללקוח שבור, באחריות הלקוח להחזירו בדואר והוא יזוכה על המשלוח בתנא י שהודיע מיד על השבר ברגע קבלת המוצר.
במידה ונשלח ע"י החברה מוצר שלא ע"פ בקשת הלקוח או כתוצאה מטעות שנעשתה בתום לב, על הלקוח לגשת לדואר ולהחזיר את המוצר.
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרע ה של שירותיה ו/או של הזמנ ת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק את המוצרים לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
אחריות למוצרים הנמכרים באתר
החברה ראשית לשנות ו'או להחליף ו/או להוציא, בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים המופיעים באתר. החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת הכלים וצריכתם.
קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת החברה.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג‘ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 6824551-03 ,או בדוא"ל : Info.shivulex@gmail.com
ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת MACID של המחשב שלו, כתובת ה IP-המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.
גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
בעלות ושמירה על זכויות יוצרים
האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה, וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פ עולות באתר אינו ראשי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי.
השם "שיוולקס" ו/או "שיוולקס מזכרות קטנות לאירועים גדולים" הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרת מכירת המוצרים המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג שום סוג של חומר הכלול באתר אלא אם ניתן לכך רשות מראש ובכתב מאת החברה.
אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך תכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.
אזור שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדי תהא של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב בלבד.